Żegluga » Odbiór odpadów »

Istotne uwagi

 

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 286, str. 1) jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.


Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków są dostępne na stronie internetowej portu gdańskiego (www.portgdansk.pl).
Wszystkie podmioty, biorące udział w procedurze odbioru odpadów ze statków (kapitanowie statków, agenci, odbiorcy odpadów i inni zainteresowani) mogą uzyskać wszelkie informacje jak również zgłosić uwagi czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portowych urządzeń odbiorczych odpowiednim służbom ZMPG SA:

Procedury dotyczące składania sprawozdań o domniemanych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku stwierdzenie przez kapitana statku zawijającego do portu gdańskiego niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych lub nieinformowania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA o tym fakcie kapitana statku, kapitan ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - przy pomocy FORMULARZA 4 (Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych) dostępnego na stronie internetowej ZMPG SA lub bezpośrednio na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych dokument PDF, 280 KB* dokument Word, 67 KB
* Pobierz i zainstaluj bezpłatny Adobe Reader


Informacja o niewystarczającej przepustowości urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości przyjęcia określonych rodzajów i ilości odpadów ze statku do portowych urządzeń odbiorczych kapitan statku lub jego agent otrzyma od Dyspozytora Portu informację o tym fakcie niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o zamiarze zdania odpadów. Jednocześnie wskazany zostanie najbliższy port lub przystań morska gotowa do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statku.


Informacja dotycząca wód balastowych

W związku z przewidywanym wejściem w życie w najbliższych latach Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), ZMPG SA zwraca się z prośbą o wypełnianie przez kapitana statku lub jego agenta formularza sprawozdawczego ws. wód balastowych.

Formularz sprawozdawczy ws. wód balastowych dokument PDF, 106 KB* dokument Word, 60 KB
* Pobierz i zainstaluj bezpłatny Adobe Reader

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę