O Porcie » Działalność na terenie portu »

Ogólne zasady dostawy i rozliczeń nośników - energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług teleinformatycznych


 1. Przyłączenie czynników energetycznych z sieci ZMPG SA następuje na podstawie warunków technicznych, które wydaje Dział Gospodarki Energetycznej. Warunki  są wydawane na wniosek Odbiorcy według jego zapotrzebowania zawierającego dane określone poniżej:

  1. Energia elektryczna:
   Odbiorca wypełnia "Wniosek na dostawę energii elektrycznej" [dokument Word, 43 KB], który zawiera następujące dane:
   1. miejsce poboru (teren, obiekt),
   2. rodzaj - charakter odbioru (potrzeby administracyjno-socjalne, produkcja, przeładunek itp.),
   3. moc przyłączeniowa, umowna oraz napięcie zasilania.
   Przyłączenie odbiorcy, dla którego konieczne jest przystosowanie zasilania lub układu pomiarowego następuje na podstawie umowy przyłączeniowej oraz opłaty przyłączeniowej (dla odbiorców na nap. do 0,4 kV stawka zryczałtowana wg taryfy ZMPG SA, dla odbiorców na nap. 15 kV opłata według umowy przyłączeniowej).
    
  2. Woda i odprowadzenie ścieków (druk wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ZMPG SA [dokument Word, 46 KB]):
   1. w zakresie dostawy wody Odbiorca podaje:
    • miejsce poboru (teren, obiekt),
    • rodzaj, charakter odbioru (potrzeby socjalno-bytowe, technologiczne, p. poż. itp.),
    • ilość wody
     • Q max/ godzinowe,
     • Q max/ dobowe.
   2. w zakresie odprowadzenia ścieków Odbiorca podaje:
    • miejsce odprowadzenia (teren, obiekt),
    • rodzaj (sanitarne, technologiczne),
    • ilość ścieków:
     • Q max/ godzinowe,
     • Q max/ dobowe.

  3. Energia cieplna:
   W zakresie dostawy energii cieplnej Odbiorca podaje:
   1. miejsce odbioru,
   2. powierzchnię  obiektu,
   3. charakter działalności,
   4. zapotrzebowanie mocy na c.o., c.w. i wentylację.

  4. Usługi teleinformatyczne:
   4.1. W zakresie usług telefonicznych Odbiorca podaje:
   1. miejsce instalacji przyłącza oraz przewidywaną ilość numerów telefonicznych,
   2. rodzaj i przeznaczenie przyłącza,
   3. czas eksploatacji w/w przyłącza (tj. czas nieokreślony lub do roku),
   4. kategorię uprawnień telefonów (w obrębie central ZMPG SA, Gdańsk, wybrane kierunki, Polska, bez ograniczeń).
   4.2. W zakresie usług informatycznych Odbiorca podaje:
   1. miejsce instalacji przyłączy,
   2. zakres usług:
    • transmisji danych oraz dostępu do Internetu,
    • dzierżawy łączy,
    • adresów poczty elektronicznej na serwerze poczty ZMPG SA,
    • utrzymanie stron www na serwerze ZMPG SA,
    • utrzymanie własnej domeny na serwerze ZMPG SA (usługa DNS).
   3. czas eksploatacji w/w przyłącza (tj. czas nieokreślony lub do roku).

 2. Zasady naliczania opłat:
  1. Za dostawę energii elektrycznej:
   Naliczanie opłat następuje na podstawie taryfy ZMPG SA zatwierdzonej przez Zarząd ZMPG SA oraz przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   1. na podstawie zamówionej mocy oraz wskazań licznika,
   2. dla pojedynczych pomieszczeń biurowych, do czasu założenia licznika lub dla odbioru czasowego naliczanie odbywa się na podstawie taryfy ryczałtowej. Wielkość ryczałtu wyliczona jest  na podstawie mocy zainstalowanej i czasu użytkowania. Określenie ryczałtowego zużycia dokonuje inspektor branżowy Działu Gospodarki  Energetycznej,
   3. na comiesięczne opłaty składają się:
    1. Opłata stała
     • abonament,
     • za moc zamówioną (kW).
    2. Opłata zmienna zależna od ilości zużytej energii mierzonej licznikami energii elektrycznej lub ryczałtowego zużycia:
     • za energię czynną,
     • za przesył energii czynnej i biernej.
    Opłaty za przesył energii biernej są naliczane na podstawie licznika energii biernej (jeśli jest zainstalowany) dla odbiorców przekraczających stosunek zużytej energii biernej do czynnej określony w postaci współczynnika tg zapisanego w umowie (tg jest wyznaczany z ilorazu energii biernej do czynnej).

  2. Za dostawę wody i odprowadzenie ścieków:
   Naliczanie opłat następuje na podstawie taryfy ZMPG SA zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.
   1. na podstawie wskazań wodomierza:
    Kontrahent instaluje wodomierz na własny koszt w miejscu poboru wskazanym przez Dostawcę zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.
    Odczyty i eksploatację układu pomiarowego dokonuje Dostawca na swój koszt,
   2. dla pojedynczych pomieszczeń biurowych:
    Opłaty nalicza się wg taryfy ryczałtowej dla pomieszczeń biurowych w zależności od  wielkości powierzchni dzierżawy, najmu i ilości osób (nie mogą być to całe budynki biurowe lub ich większe części),
   3. na podstawie ryczałtu obliczonego przez inspektora branżowego Działu Gospodarki Energetycznej - stosuje się to na okres przejściowy tj. do czasu zainstalowania wodomierza lub krótkoterminowego poboru,
   4. opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej nalicza się w ilości pobranej wody,
   5. w przypadku braku kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków do osadnika bezodpływowego. Odbiorca opróżnia osadnik na własny koszt bez opłat dla ZMPG SA.

  3. Za dostawę energii cieplnej:
   Naliczanie opłat następuje na podstawie taryfy ZMPG SA zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.
   Na comiesięczne opłaty składają się:
   1. Opłata stała
    • abonament,
    • za moc zamówioną,
    • za przesył (od MW mocy).
   2. Opłata zmienna zależna od ilości zużytej energii mierzonej licznikiem ciepła
    • za ciepło zużyte,
    • za przesył (od GJ ciepła).

  4. Za usługi teleinformatyczne:
   1. W zakresie usług telefonicznych:
    Naliczanie opłat następuje na podstawie taryfy ZMPG SA zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.
    1. opłaty za abonamenty nalicza się za dni czynnego przyłącza,
    2. opłaty za rozmowy licznikowe wychodzące poza obręb centrali ZMPG SA nalicza się zgodnie z cenami impulsów operatorów zewnętrznych z upustami obowiązującymi w ZMPG SA.
    Uwaga!
    Rozmowy w obrębie centrali ZMPG SA prowadzone są bez ograniczeń, w sposób bezpłatny.
   2. W zakresie usług informatycznych:
    Naliczane opłat następuje są na podstawie stawek cennika usług.

  5. Zasady naliczania opłat, o których mowa w punktach 1, 2, 3, 4 oparte są na aktualnych taryfach opłat obowiązujących w ZMPG SA. Taryfy są każdorazowo zatwierdzane przez Zarząd ZMPG SA. Ceny występujące w taryfach oparte są na kosztach zakupu nośnika (usług) i kosztach eksploatacyjnych.

 3. Dostawa nośników energii i usług świadczonych kontrahentom odbywa się po spełnieniu nw. warunków:
  1. Otrzymaniu i spełnieniu warunków technicznych, o których mowa w punkcie I.
  2. Podłączenie dostawy nośników i rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą odbioru technicznego i podpisaniu uzgodnień oraz umowy na świadczenie usług.

 4. Granice eksploatacji między Odbiorcą a Dostawcą:
  1. "Granice eksploatacji" ustala się w warunkach technicznych i umowach na świadczenie usług.
  2. Sieć zasilająca ZMPG SA do "Granic eksploatacji" jest obsługiwana przez firmy do tego upoważnione przez ZMPG SA.
  3. Za instalację odbiorczą od "Granic eksploatacji" odpowiedzialny jest Odbiorca, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.

 5. Koszty rozbudowy lub przebudowy sieci i instalacji Dostawcy w celu przystosowania jej dla potrzeb Odbiorcy.
  Koszty rozbudowy ponosi Odbiorca, chyba że umowa o przyłączenie stanowi inaczej. Rozbudowa lub przebudowa sieci i instalacji, odbywa się zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i podlega odbiorowi technicznemu służb ZMPG SA.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Energetycznej,
  tel. 58 737 95 91, fax 58 737 92 60.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę