O Porcie » Fundusze europejskie »

Fundusze z PARP

 

Poland Prize

Jesienią 2018 roku rozpoczął się I etap kolejnej edycji programu akceleracyjnego Poland Prize, w którym zgłosiło swój udział ponad 100 startupów z całego świata. Na drodze selekcji Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wyróżnił dwa startupy (Geckomatics oraz LESS Industries), z którymi nawiązał współpracę. Zaproponowały one rozwiązania będące odpowiedzią na następujące wyzwania ZMPG:

  1. Utworzenie automatycznego systemu pomiaru, monitorowania i prezentacji danych dotyczących poziomu wód morskich w Porcie Gdańsk - ma na celu pozyskiwanie informacji o wysokości wody w Porcie w oparciu o bezprzewodowe czujniki (rozwiązanie przygotowane przez LESS Industries);
  2. Utworzenie złożonego systemu topografii terenów wchodzących w skład Portu Gdańsk - ma na celu usprawnienie procesu kontroli stanu nabrzeży poprzez mapowanie terenu za pomocą inteligentnych kamer (rozwiązanie przygotowane przez Geckomatics).

Obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu doprecyzowanie sposobu realizacji zadań. W marcu 2019 startupy przystąpią do rzeczowej realizacji swoich rozwiązań. Zakończenie I etapu akceleracji ma nastąpić 31.05.2019.
II etap edycji Poland Prize będzie realizowany w okresie od 01.02.2019-31.12.2019.

 

ScaleUp II

W lutym 2019 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk z firmą BlueDot Solutions podpisał umowę o współpracy w partnerstwie projektu „Space3ac Scale Up II” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Projekt będzie wspierał innowacyjne projekty z obszaru technologii kosmicznych, biogospodarki oraz smart city. Akcelerator przeznaczy pomoc o wartości do 1 500 000,00 zł na realizację tego celu.
Obecnie w ramach naboru do programu startupy zgłaszają swój udział. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. opracował 4 wyzwania dla aspirujących startupów. Program ma być realizowany do 31 stycznia 2021 roku.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę