O Porcie » Fundusze europejskie »

Bezpieczeństwo i wymiana taboru w Porcie Gdańsk z dofinansowaniem POIiŚ

W grudniu 2015 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło dwie umowy o dofinansowanie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA. Podpisy pod umowami dla projektów: "Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk" oraz "Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku" złożyli: po stronie Beneficjenta - Dorota Raben i Jerzy Melaniuk, a ze strony CUPT - Paweł Szaciłło.

Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk

Wartość całkowita: ponad 4,9 mln zł
Dofinansowanie UE: ponad 4 mln zł

Przedsięwzięcie zrealizowane w 2015 r. miało na celu poprawę bezpieczeństwa Portu poprzez modernizację statku pożarniczego Strażak 6 oraz wyposażenie nowotworzonego Ośrodka Ratownictwa ZMP Gdańsk SA w środki łączności i sprzęt komputerowy.
Bezpośrednim rezultatem projektu będzie skrócenie czasu dotarcia jednostki do najdalszego miejsca odpowiedzialności w granicach administracyjnych portu Gdańsk.


Wymiana taboru pływającego Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku

Wartość całkowita: ponad 9,85 mln zł
Dofinansowanie UE: 3,2 mln zł

W ramach inwestycji została zakupiona pływająca jednostka hydrograficzno-inspekcyjna oraz ekologiczno-ratownicza łódź szybkiego reagowania.
Nowy sprzęt wpłynie na zwiększenie powierzchni badanego dna akwenu przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wykonywanych badań w granicach administracyjnych portu Gdańsk.

Oba projekty otrzymały dofinansowanie z działania 7.2. Rozwój transportu morskiego Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Źródło: CUPT


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę