Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Dane osobowe

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
E-mail:


Polityka prywatności ZMPG S.A. [dokument PDF, 542,8 KB, Adobe Reader]

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@portgdansk.pl
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 4. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 8. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Klauzula informacyjna dla Systemu Wydawania Przepustek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu wydawania przepustek jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@portgdansk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie portowym
 4. podstawą przetwarzania jest przepis prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest wymagane w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych będzie skutkować odmową wejścia/wjazdu na teren portowy


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów ZMPG

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanego dalej „RODO”, w ramach umowy zawartej z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej „ZMPG”, ZMPG informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk,;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.lit. b-f RODO przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia i realizacji umowy,
  • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dochodzenia roszczeń,
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ZMPG;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub podmioty, którym przekazano dane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obliczany (uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane) w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować ZMPG do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  • okres, przez jaki są świadczone usługi,
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością wykonywania umowy.


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów ZMPG związanych z wdrażaniem CEF

 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR), będący podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji CEF, w szczególności w celu monitorowania prawidłowości realizacji projektów oraz potwierdzania prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektów.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem CEF. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie,
  1. następujących przepisów prawa:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L.348 z 20.12.2013, str. 129),
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (WE, Euratom) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L. 298 z 26.10.2012, str. 1),
   • rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 17),
  2. wyrażonej przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  3. umowy, w przypadku gdy, Pani/Pan jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem CEF.
 6. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez beneficjenta płatności końcowej lub płatności salda. W przypadku udzielenia pomocy publiczej dla projektu CEF dane osobowe dotyczące tego projektu przechowywane są przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w stosunku do projektu CEF prowadzone są audyty, odwołania, spory lub dochodzenie roszczeń do czasu ich zakończenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do ich przenoszenia,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem.
 8. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:
  1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.

 


 
Cofnij