Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Żegluga » Taryfy portowe » Opłaty portowe

Opłaty portowe

Opłaty postojowe

Woda na statek

Energia elektryczna dla statków

Usługi portowe
 
 

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

Dokument PDF, 164 KB

Taryfa ustanowiona uchwałą Zarządu ZMPG SA nr 26/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, zmieniona uchwałą Zarządu ZMPG SA nr 22/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, decyzją Zarządu ZMPG SA z dnia 13 grudnia roku 2016 roku oraz z dnia 21 marca 2017 roku.

 

§1

Niniejsza taryfa określa wysokość opłat portowych za użytkowanie infrastruktury portowej stanowionych i pobieranych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zgodnie z Ustawą z dnia 20.12.1996 o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity, Dz. U. nr 110 z dnia 18 lipca 2002, poz. 967 z późniejszymi zmianami).

 1. Stawki taryfy są stawkami netto wyrażonymi w EUR.

 2. Przeliczenie stawek na walutę płatności następuje zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu zakończenia użytkowania infrastruktury portowej.

 3. Przy płatnościach wynikających z niniejszej taryfy zastosowanie mają obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

 4. Minimum wysokości faktury wynosi 20 EUR.

 5. Celem prawidłowego naliczania opłat portowych każdy statek przybywający do portu zobowiązany jest do złożenia Głównemu Dyspozytorowi Portu pisemnego zgłoszenia wejścia lub wyjścia statku do lub z portu (z wyłączeniem statków dla których zastosowanie będą miały zapisy §4 ust. 2 i 3 oraz §7 ust. 2 i 3). Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wejścia lub wyjścia statku do lub z portu pocztą elektroniczną na adres: glowny.dyspozytor@portgdansk.pl lub faksem na numer: +48 58 737 63 76.
  Zgłoszenie winno zawierać następujące informacje:
  • nazwa statku, numer IMO,
  • typ statku i jego wymiary (długość całkowita, max szerokość, zanurzenie na wejściu do portu, zanurzenie wg letniej marki),
  • GT, NT oraz DWT statku,
  • nazwę armatora, nazwę agenta i jego adres oraz inne dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),
  • nazwę portu z którego statek przypłynął i nazwę portu do którego wypływa,
  • krótki opis ładunku: ilość i rodzaj,
  • liczbę pasażerów,
  • nazwy nabrzeży lub stanowisk do których zacumuje statek podczas pobytu  w porcie,
  • cel wejścia
  • dane płatnika.
  Statki żeglugi morskiej zobowiązane są dodatkowo do przekazania informacji o odpadach znajdujących się na statku za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS - Polish Harbour Information and Control System).

  Zgłoszenia wejścia lub wyjścia statku oraz przekazania informacji o odpadach dokonuje kapitan statku, bądź przedstawiciel armatora - agent.

 6. Podstawą do ustalenia wysokości opłat portowych obliczanych za 1 GT jest odpowiednie aktualne międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku lub ważna karta bezpieczeństwa, które zobowiązany jest doręczyć Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk SA kapitan statku lub jego przedstawiciel - agent.

  Dla zbiornikowców posiadających podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe podstawę wymiaru opłat stanowi pojemność brutto (GT) pomniejszona o pojemność podwójnego dna lub oddzielnych zbiorników balastowych, określonych w:
  • uznanym świadectwie
  • międzynarodowym świadectwie pomiarowym statku zawierającym w rubryce "Uwagi" odpowiedni wpis zgodnie z Rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej nr A.747 (18), pod warunkiem, iż podwójne dno odpowiada wymaganiom Reguły 13 F załącznika nr I do Protokołu z 1978 roku do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z Protokołem z 1978 roku dotyczącym tej konwencji, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 roku (Dz. U. z 1987 r. nr 17 poz. 101).

  Ustala się maksymalną podstawę naliczania opłat dla statków pasażerskich i kontenerowych statków oceanicznych w wysokości 60 000 GT.

 7. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające tonaż rejestrowy brutto (BRT) przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iż 1 BRT = 1 GT.

 8. Jeżeli w świadectwie pomiarowym statku wykazane są różne pojemności statku lub statek posiada dwa świadectwa pomiarowe, podstawą naliczenia opłaty jest pomiar wyższy.

 9. W przypadku braku możliwości określenia pojemności brutto (GT):
  1. statku żeglugi morskiej - opłatę pobiera się od pojemności brutto statku (V) wynikającej z iloczynu jego długości całkowitej (L), szerokości max (B) i zanurzenia według letniej marki jednostki (D), z zaokrągleniem wzwyż do pełnego jednego m3 według wzoru określającego, iż 1 GT = 1 m3 pojemności brutto V,
  2. statku żeglugi portowej i śródlądowej - opłatę pobiera się od pojemności brutto statku (V) wynikającej z iloczynu jego długości całkowitej (L), szerokości max (B) i wysokości bocznej jednostki (H) z zaokrągleniem wzwyż do pełnego jednego m3 według wzoru określającego, iż 1 GT = 0,25 m3 pojemności brutto V.

 10. W przypadkach spornych, obowiązującymi są dane statku zawarte w Rejestrze Żeglugowym Lloyd'a.


§2

Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają:

 1. "Linia regularna" - zgłoszoną na piśmie przez armatora lub agenta linię żeglugową pomiędzy Portem Gdańsk a portami polskimi lub obcymi i zaakceptowaną na piśmie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w formie umowy zawartej pomiędzy zgłaszającym a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA, z wyłączeniem przypadków wejść lub wyjść statku do lub z portu w związku z przewozami ładunków całostatkowych, jeżeli taki przewóz odbywa się na warunkach umowy czarterowej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest uprawniony do żądania w każdym czasie od zgłaszającego dodatkowych informacji na piśmie, zaś zgłaszający zobowiązany jest do udzielenia odpowiednich informacji pod rygorem odmowy lub cofnięcia akceptacji przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

 2. "Międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku" - świadectwo pomiarowe wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 roku (Dz. U. z 1983 nr 56 poz. 247) bądź innej umowy międzynarodowej w tym zakresie, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 3. "Uznane świadectwo" - Międzynarodowy Certyfikat Zapobiegania Rozlewom Olejowym - IOPP wystawiony przez właściwy banderze statku urząd stwierdzający, iż statek posiada podwójne dno lub oddzielne zbiorniki balastowe.

 4. "Tydzień" - oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godz. 00:01 i kończący się w najbliższą niedzielę o godz. 24:00.

 5. "Zatoka Gdańska" - oznacza w rozumieniu niniejszej taryfy obszar wód ograniczony linią łączącą Hel z punktem styku polsko-rosyjskiej granicy państwowej, obejmujący wszystkie porty w nim położone.

 6. "Kontenerowy statek oceaniczny" - statek kontenerowy odbywający rejs poza porty europejskie, porty Morza Czarnego oraz afrykańskiego i azjatyckiego wybrzeża Morza Śródziemnego z uwzględnieniem terytorium Maroka.


§3

 1. Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku według następujących stawek naliczanych za 1 GT:

  Lp. Typ i wielkość statku Wysokość opłaty
  (EUR/1 GT)
  1 Samochodowce 0,14
  2 Drobnicowce 0,45
  3 Chłodniowce 0,52
  4 Kontenerowce 0,22
  5 Statki typu "Ro-Ro" 0,20
  6 Masowce 0,51
  7 Statki pasażerskie 0,13
  8 Promy 0,09
  9 Statki pasażersko-towarowe 0,09
  10 Zbiornikowce do 38 000 GT 0,57
  11 Zbiornikowce powyżej 38 000 GT 0,64
  12 Zestawy pchane i zespoły holownicze 0,48
  13 Pozostałe statki żeglugi morskiej 0,45

 2. Wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:
  1. co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%
  2. co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%
  3. co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%
  4. 3 razy w tygodniu wynosi 60%
  5. 2 razy w tygodniu wynosi 65%
  6. 1 raz w tygodniu wynosi 70%
  7. rzadziej niż 1 raz w tygodniu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu wynosi 75%
  odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 3. Ustala się opłatę tonażową dla statków pasażerskich wchodzących do portu Gdańsk zależną od ilości zawinięć w roku kalendarzowym
  1. od 2. do 3. zawinięcia opłata wynosi 80%,
  2. od 4. do 5. zawinięcia opłata wynosi 60%,
  3. od 6. zawinięcia opłata wynosi 50%,

  odpowiedniej stawki opłaty określonej  w ust. 1.

 4. Dla nowo zbudowanych statków żeglugi morskiej i nowo zbudowanych kadłubów wychodzących z portu lub stoczni oraz statków wchodzących do portu lub stoczni wyłącznie w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania, dokonania prób uciągu bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych, jeżeli ich pobyt w porcie lub stoczni ogranicza się jedynie do czasu niezbędnego do wykonania tych czynności, opłata wynosi 25% odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1. W przeciwnym wypadku statek uiszcza pełną opłatę tonażową.

 5. Dla statków zatrzymujących się na redzie i dokonujących tam załadunku lub wyładunku towarów bądź odprawy pasażerów opłata wynosi 50% stawki opłaty określonej w ust. 1.

 6. Dla statków żeglugi morskiej wchodzących do portu wyłącznie na postój i niewykonujących czynności handlowych, opłata wynosi 25% odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 7. Dla statków przechodzących w tranzycie przez obszar portu i niewykonujących czynności handlowych, opłata pobierana jest od przejścia statku w jedną stronę i wynosi 50% odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 8. Stawki opłat tonażowych określone w ust. 1 obejmują opłatę za odbiór odpadów ze statków. W opłacie tonażowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór odpadów w ramach ustalonych norm, które przedstawia poniższa tabela, uzależnionych od lokalizacji ostatniego portu zawinięcia, z zastrzeżeniem ust. 9 i spełnienia określonych warunków zgodnie z Informacją o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk.

  Typ odpadów Jednostka Lokalizacja ostatniego portu zawinięcia:
  M. Bałtyckie M. Północne pozostałe akweny
  odpady olejowe
  i ich mieszaniny
  m3 3,0 7,0 12,0
  odpady stałe m3 0,5 0,6 0,7
  ścieki sanitarne m3 3,0 6,0 7,0

  Pod pojęciem:

  "odpady olejowe i ich mieszaniny" - rozumie się odpady wymienione w załączniku I Konwencji Marpol 73/78 - szlam, wody zęzowe i inne tj. zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry olejowe i paliwowe;

  "odpady stałe" - rozumie się odpady wymienione w załączniku V Konwencji Marpol 73/78 z uwzględnieniem wytycznych do wdrażania tego załącznika: odpady kuchenne, tworzywa sztuczne, inne;

  "ścieki sanitarne" - rozumie się ścieki wymienione w załączniku IV Konwencji Marpol 73/78.

 9. W przypadku promów i statków pasażerskich opłata tonażowa obejmuje 1/3 zdanej ilości odpadów stałych i ścieków.

 10. Szczegółowe warunki i procedury odbioru odpadów określa informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk, dostępna na stronie www.portgdansk.pl lub za pośrednictwem Głównego Dyspozytora Portu.

 

§4

 1. Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi portowej i śródlądowej oraz dla kutrów rybackich i łodzi rybackich za wejście statku do portu i wyjście statku z portu za 1 GT:
  Lp. Typ statku Wysokość opłaty
  (EUR/1 GT)
  1

  Holowniki i pchacze

  0,40

  2

  Barki, krypy i pontony - bez napędu

  0,03

  3

  Barki i krypy z napędem

  0,10

  4

  Bunkierki

  0,10

  5

  Kutry rybackie i łodzie rybackie

  0,00

  6

  Pozostałe statki

  0,10


 2. Ustala się zryczałtowaną roczną opłatę tonażową, pobieraną od statków stale zatrudnionych w porcie, wykonujących rejsy wewnątrzportowe oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Złożenie do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA deklaracji dotyczącej zapłaty zryczałtowanej rocznej opłaty tonażowej oraz zgłoszenie statków przez armatora w celu ustalenia wymiaru zryczałtowanej rocznej opłaty tonażowej za dany rok kalendarzowy, powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, którego te opłaty dotyczą. Termin określony w zdaniu poprzedzającym nie podlega przedłużeniu lub przywróceniu.

 3. Wysokość zryczałtowanej rocznej opłaty tonażowej, o której mowa w §4.2 ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej określonej w §4.1 przez współczynnik 20. Zryczałtowana roczna opłata tonażowa może zostać zapłacona maksymalnie w dwóch równych ratach, wymagalnych na koniec pierwszego i trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego. Kontrahenci rozpoczynający działalność w trakcie roku kalendarzowego w terminie do jednego miesiąca od rozpoczęcia działalności składają deklarację zapłaty zryczałtowanej rocznej opłaty tonażowej i wpłacają  zryczałtowaną roczną opłatę tonażową proporcjonalnie do pozostałej liczby pełnych miesięcy danego roku kalendarzowego w okresie od daty złożenia deklaracji do końca danego roku kalendarzowego. Ta sama zasada dotyczy kontrahentów kończących działalność w Porcie Gdańsk w trakcie roku kalendarzowego, którzy w terminie do 30 dni od daty zakończenia działalności złożą do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA wniosek o zwrot niewykorzystanej części zryczałtowanej rocznej opłaty tonażowej, zawierający odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie działalności w Porcie Gdańsk  przez kontrahenta ubiegającego się o zwrot niewykorzystanej części opłaty lub oświadczenie kontrahenta w tej kwestii.

 4. Statki nie wymienione w ust. 2 uiszczają jednorazowe opłaty tonażowe zgodnie z ust. 1.

 

§5

Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków wchodzących do portu w innym celu niż wykonywanie czynności handlowych:

a. schronienie przed niepogodą 0,00 EUR;
b. uzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera 0,00 EUR;
c. złożenie oficjalnej kurtuazyjnej wizyty 0,00 EUR;
d. lodołamacze 0,00 EUR;
e. statki szkolne 0,00 EUR;
f. statki sportowe 0,00 EUR;
g. statki hydrograficzne 0,00 EUR;
h. jachty sportowe i rekreacyjne 0,00 EUR;
i. każdy statek poniżej 6 metrów długości 0,00 EUR;
j. statki żeglugi portowej i śródlądowej - uzupełnienie paliwa,
materiałów lub wyposażenia
0,00 EUR;
k. statki żeglugi portowej i śródlądowej - remont, przebudowa,
rozbiórka lub złomowanie
0,00 EUR;

Statki wymienione w §5 ponoszą koszty odbioru odpadów w pełnej wysokości.

 

§6

 1. Ustala się opłatę przystaniową dla statków żeglugi morskiej pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani za 1 GT:
  Lp. Typ statku Czas użytkowania infrastruktury portowej Wysokość opłaty
  (EUR/1 GT)
  1 Promy i statki pasażersko-towarowe, "ro-ro", samochodowce, pasażerskie Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze 12 godzin przed i 4 godziny po tym czasie 0,04
  2 Zbiornikowce, masowce Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze 12 godzin przed i 4 godziny po tym czasie 0,08
  3 Pozostałe statki Za czas zajmowania nabrzeża uzasadniony potrzebami eksploatacyjnymi lub handlowymi oraz za pierwsze 12 godzin przed i 4 godziny po tym czasie 0,11

 2. Wysokość opłaty przystaniowej dla statków żeglugi liniowej i promów wchodzących do portu:
  1. co najmniej 8 razy w tygodniu wynosi 40%
  2. co najmniej 6 razy w tygodniu wynosi 45%
  3. co najmniej 4 razy w tygodniu wynosi 50%
  4. 3 razy w tygodniu wynosi 60%
  5. 2 razy w tygodniu wynosi 65%
  6. 1 raz w tygodniu wynosi 70%
  7. rzadziej niż 1 raz w tygodniu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu wynosi 75%
  odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 3. W przypadku, gdy statek wykonujący czynności za/ wyładunkowe korzysta podczas pobytu w porcie z nabrzeży lub przystani należących do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA i do innych właścicieli, wysokość opłaty przystaniowej pobieranej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA wynosi 50% odpowiedniej stawki opłaty wymienionej w ust. 1.

 4. Dla nowo zbudowanych statków żeglugi morskiej i nowo zbudowanych kadłubów wychodzących z portu oraz statków wchodzących do portu wyłącznie w celu remontu, przebudowy, rozbiórki, złomowania, dokonania prób uciągu bądź uzupełnienia paliwa, prowiantu lub materiałów wyposażenia i niewykonujących czynności handlowych, jeżeli ich pobyt w porcie ogranicza się jedynie do czasu niezbędnego do wykonania tych czynności, opłata wynosi 25% odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 5. Dla statków żeglugi morskiej wchodzących do portu wyłącznie na postój i niewykonujących czynności handlowych, opłata wynosi 25% odpowiedniej stawki opłaty określonej w ust. 1.

 6. Pozostawanie statku przy nabrzeżu po czasie użytkowania nabrzeża określonym w ust. 1 traktowane jest jako postój statku, za co Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA pobiera opłatę postojową, której wysokość oraz warunki postoju określono w odrębnym cenniku.

§7

 1. Ustala się opłatę przystaniową dla statków żeglugi portowej i śródlądowej oraz dla kutrów rybackich i łodzi rybackich, pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani za 1 GT:
  Lp. Typ statku Wysokość opłaty
  (EUR/1 GT)
  1

  Holowniki i pchacze

  0,06

  2

  Barki, krypy i pontony - bez napędu

  0,01

  3

  Barki i krypy z napędem

  0,03

  4

  Bunkierki

  0,03

  5

  Kutry rybackie i łodzie rybackie

  0,00

  6

  Pozostałe statki

  0,03


 2. Ustala się zryczałtowaną roczną opłatę przystaniową, pobieraną od statków stale zatrudnionych w porcie, wykonujących rejsy wewnątrzportowe oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Złożenie do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA deklaracji dotyczącej zapłaty zryczałtowanej rocznej opłaty przystaniowej oraz zgłoszenie statków przez armatora w celu ustalenia wymiaru zryczałtowanej rocznej opłaty przystaniowej za dany rok kalendarzowy, powinno nastąpić najpóźniej do 15 stycznia danego roku kalendarzowego, którego te opłaty dotyczą. Termin określony w zdaniu poprzedzającym nie podlega przedłużeniu lub przywróceniu.

 3. Wysokość zryczałtowanej rocznej opłaty przystaniowej, o której mowa w §7.2 ustala się poprzez pomnożenie stawki opłaty jednorazowej określonej w §7.1 przez współczynnik 20. Zryczałtowana roczna opłata przystaniowa  może zostać zapłacona maksymalnie w dwóch równych ratach, wymagalnych na koniec pierwszego i trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego. Kontrahenci rozpoczynający działalność w trakcie roku kalendarzowego w terminie do jednego miesiąca od rozpoczęcia działalności składają deklarację zapłaty zryczałtowanej rocznej opłaty przystaniowej i wpłacają zryczałtowaną roczną opłatę przystaniową proporcjonalnie do pozostałej liczby pełnych miesięcy danego roku kalendarzowego, w okresie od daty złożenia deklaracji do końca danego roku kalendarzowego. Ta sama zasada dotyczy kontrahentów kończących działalność w Porcie Gdańsk w trakcie roku kalendarzowego, którzy w terminie do 30 dni od daty zakończenia działalności złożą do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA wniosek o zwrot niewykorzystanej części zryczałtowanej rocznej opłaty przystaniowej, zawierający odpowiednie dokumenty potwierdzające zakończenie działalności w Porcie Gdańsk przez kontrahenta ubiegającego się o zwrot niewykorzystanej części opłaty lub oświadczenie kontrahenta w tej kwestii.

 4. Statki nie wymienione w ust. 2 uiszczają jednorazowe opłaty przystaniowe zgodnie z ust. 1.

 5. Zryczałtowane roczne i jednorazowe opłaty przystaniowe obejmują należności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA za pozostawanie statku przy nabrzeżu do czterech godzin po zakończeniu czynności eksploatacyjnych lub handlowych. Pozostawanie statku przy nabrzeżu po tym czasie traktowane jest jako postój statku, za co Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA pobiera opłatę postojową, której wysokość oraz warunki postoju określono w odrębnym cenniku.

 

§8

Ustala się wysokość opłaty przystaniowej dla statków wchodzących do portu w innym celu niż wykonywanie czynności handlowych:

a. schronienie przed niepogodą 0,00 EUR;
b. uzyskanie pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera 0,00 EUR;
c. złożenie oficjalnej kurtuazyjnej wizyty 0,00 EUR;
d. lodołamacze 0,00 EUR;
e. statki szkolne 0,00 EUR;
f. statki sportowe 0,00 EUR;
g. statki hydrograficzne 0,00 EUR;
h. jachty sportowe i rekreacyjne 0,00 EUR;
i. każdy statek poniżej 6 metrów długości 0,00 EUR;
j. statki żeglugi portowej i śródlądowej - uzupełnienie paliwa,
materiałów lub wyposażenia
0,00 EUR;
k. statki żeglugi portowej i śródlądowej - remont lub przebudowa
0,00 EUR;

 

§9

 1. Ustala się opłatę pasażerską pobieraną za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek:
  Lp. Typ statku Wysokość opłaty
  (EUR/1 pasażer)
  1 Promy i statki pasażersko-towarowe 0,65
  2 Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej 1,10
  3 Statki żeglugi portowej i śródlądowej w ruchu krajowym 0,00

 2. Wysokość opłaty pasażerskiej obliczana jest na podstawie liczby pasażerów wykazanych w zgłoszeniu wejścia statku do portu, dostępnym w systemie PHiCS (Polish Harbour Information and Control System).

 3. Opłata za pasażera odbywającego podróż statkiem pasażerskim w ruchu okrężnym pobierana jest jednokrotnie.

 4. Wysokość opłaty pasażerskiej dla statków żeglugi morskiej wykonujących rejsy do 80 mil morskich wynosi 20% stawki opłaty określonej w ust. 1 - lp. 2 tabeli.

 

§10

Stosownie do zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 138, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA pobiera opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy w wysokości EUR 0,005/1 GT. Opłata nie może przekroczyć jednorazowo EUR 70,00.

 

§11


Postanowienia szczególne:

 1. Drobnicowce przewożące wyłącznie kontenery rozlicza się jak kontenerowce.

 2. Pobiera się jednokrotną opłatę tonażową i przystaniową od statków żeglugi morskiej dokonujących wyjścia na redę pomiędzy czynnościami wyładunkowymi i/ lub załadunkowymi.

 3. Roczne opłaty wynikające z zasad określonych w §4 oraz w §7 stosuje się również dla statków żeglugi morskiej uprawiających wyłącznie żeglugę w rejonie Zatoki Gdańskiej.

 4. Za wykonanie prób technicznych na akwenach ZMPG SA wprowadza się opłatę EUR 250 za każdą próbę.

 5. ZMPG SA, w szczególnych przypadkach, na pisemny, uzasadniony wniosek armatora lub agenta, może zastosować według własnego uznania stawkę opłat portowych w innej wysokości, niż wysokość wskazana w treści Taryfy opłat portowych ZMPG SA lub zastosować dodatkowe, uzasadnione gospodarczo upusty, nie wynikające bezpośrednio z treści Taryfy.

 6. W przypadku naruszenia przez armatora lub reprezentującego go agenta warunków płatności z tytułu zawinięć statków żeglugi liniowej określonych przez ZMPG SA na fakturze wystawionej z tego tytułu, ZMPG SA ma prawo do zawieszenia upustów od opłat portowych określonych w par. 3 ust. 2 oraz par. 6 ust. 2, do czasu uregulowania zaległości płatniczych wraz z odsetkami względem ZMPG SA przez armatora lub reprezentującego go agenta.

 7. Pozostają w mocy obowiązujące taryfy w zakresie innych opłat pobieranych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, poza wymienionymi w niniejszej taryfie opłatami portowymi.

 8. Niniejsza taryfa obowiązuje od dnia 01.04.2014 r., za wyjątkiem zmiany w §1.5 zatwierdzonej uchwałą Zarządu ZMPG SA nr 22/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku i obowiązującej od dnia 01.03.2016 r., w §11.6  zatwierdzonej decyzją Zarządu ZMPG SA z dnia 13 grudnia 2016 roku i obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. oraz  w §6.1  zatwierdzonej decyzją Zarządu ZMPG SA z dnia 21 marca 2017 roku i obowiązującej od dnia 1 maja 2017 roku.


Kontakt:

Pion Finansowy
Tel.: (+48) 58 737 99 31
Fax: (+48) 58 737 97 22

Dział Rozliczeń i Fakturowania
Tel.: (+48) 58 737 95 74, (+48) 58 737 98 35
Fax: (+48) 58 737 64 71
E-mail: iwona.wegierska@portgdansk.pl

 

 
Cofnij