Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Żegluga » Odbiór odpadów » Rodzaje odpadów

Informacja o odbiorze odpadów

Procedury odbioru

Rodzaje odpadów

Istotne uwagi

Odbiorcy odpadów
 
 

Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych
do portowych urządzeń odbiorczych

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zapewnia odbiór następujących rodzajów odpadów powstałych w trakcie eksploatacji statku morskiego:Odpady olejowe i ich mieszaniny

Odpady wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL 73/78 - odpady olejowe i ich mieszaniny:

 • szlam
 • wody zęzowe
 • inne tj. zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry olejowe i paliwowe

Warunki odbioru

 • Statek morski zdający odpady olejowe w Porcie Gdańsk musi spełnić następujące warunki:
  • złącze do usuwania wód zęzowych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Prawidle 19 Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78
  • wydajność pomp statkowych nie może być mniejsza niż 7,5 m3/h
  • odczyn wód zęzowych musi mieścić się w granicach pH 6,5 - 9
  • odpady olejowe muszą być podgrzane do temperatury zapewniającej sprawne dokonanie odbioru, nie  wyższej jednak niż 60oC
  • odpady zaolejone stałe muszą być umieszczone w oznakowanych workach lub bezzwrotnych pojemnikach
 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
  Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.

Portowe urządzenia odbiorcze

 • odbiór wód zęzowych i szlamów od strony lądu odbywa się oznakowanymi samochodami-cysternami podstawianymi pod burtę statku
 • odbiór wód zęzowych i szlamów od strony wody odbywa się oznakowaną barką
 • odbiór odpadów zaolejonych stałych odbywa się bezpośrednio ze statku na oznakowany samochód podstawiony pod burtę statku

Odbiorca odpadów olejowych: Comal Sp. z o.o.

W ramach opłaty tonażowej, jeśli statek spełni przedstawione wyżej warunki, ZMPG SA zapewnia odbiór następującej ilości odpadów olejowych i ich mieszanin:

Źródło odpadów Jednostka Lokalizacja ostatniego portu zawinięcia
Morze Bałtyckie Morze Północne pozostałe akweny
Wszystkie statki [m3] 3,0* 7,0* 12,0*
* Ilość odpadów zaolejonych z grupy "inne" nie może być większa niż 0,5 m3

Opłaty za odbiór dodatkowych ilości odpadów olejowych i ich mieszanin ponad normę ustaloną w powyższej tabeli oraz za odbiór w warunkach specjalnych, określone zostały w tabeli poniżej.Odpady stałe

Odpady wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 73/78 z uwzględnieniem wytycznych do wdrażania tego załącznika - odpady stałe:

Warunki odbioru

 • Statek morski zdający odpady stałe w Porcie Gdańsk musi spełnić następujące warunki:
  • odpady stałe muszą być posegregowane na grupy wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 73/78 i umieszczone w oznakowanych workach lub bezzwrotnych pojemnikach.

   oznaczenie wg MARPOL rodzaj odpadu
   A Tworzywa sztuczne
   B Odpady żywnościowe
   C Odpady komunalne
   D Olej kuchenny
   E Popiół ze spalarek
   F Odpady operacyjne
   G* Pozostałości ładunkowe
   H Padłe zwierzęta podczas transportu
   I Sieci rybackie
   * za odbiór pozostałości ładunkowych odpowiada odbiorca ładunku
   i odbiór odbywa się na jego koszt - wg procedury zamieszczonej poniżej
 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
  Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.

Portowe urządzenia odbiorcze

 • odbiór odpadów stałych odbywa się bezpośrednio ze statku na oznakowany samochód podstawiony pod burtę statku.

Odbiorca odpadów stałych: SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.

W ramach opłaty tonażowej, jeśli statek spełni przedstawione wyżej warunki, ZMPG SA zapewnia odbiór następującej ilości odpadów stałych:

Źródło odpadów Jednostka Ilość odpadów
Promy i statki pasażerskie [m3] 1/3 zdanej ilości odpadów
Pozostałe statki [m3] Lokalizacja ostatniego portu zawinięcia
Morze Bałtyckie Morze Północne pozostałe akweny
0,5 0,6 0,7

Opłaty za odbiór dodatkowych ilości odpadów stałych ponad normę ustaloną w powyższej tabeli oraz za odbiór w warunkach specjalnych, określone zostały w tabeli poniżej.

Warunki odbioru pozostałości ładunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych ze statków spoczywa na odbiorcy ładunku i odbywa się na jego koszt. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków. Przedsiębiorca dokonujący odbioru pozostałości ładunkowych musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać zezwolenia na zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, bądź działalność jej winna być zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21),
 2. znajdować się w "wykazie" przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi na terenie ZMPG SA.

Przedsiębiorcy będą mogli świadczyć usługi odbioru pozostałości ładunkowych na terenie Portu Gdańskiego po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Ochrony Środowiska ZMPG SA z dokumentami wymienionymi w punkcie 1. Po pozytywnej ocenie dostarczonych dokumentów przedsiębiorstwo zostanie zamieszczone w na bieżąco aktualizowanym i dostępnym w niniejszej informacji "Wykazie firm świadczących usługę odbioru pozostałości ładunkowych ze statków na terenie ZMPG SA".
Przedsiębiorca odbierający pozostałości ładunkowe są zobowiązani do przekazywania do Zespołu Ochrony Środowiska ZMPG SA kwartalnych informacji o rodzaju i ilości pozostałości ładunkowych odebranych ze statków morskich w Porcie Gdańsk. Niespełnienie ww. warunków spowoduje skreślenie przedsiębiorcy z w/w wykazu.

Odbiorca pozostałości ładunkowych prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów w zakresie transportu odpadów. Ponadto odpowiedzialny jest za ewentualne szkody w środowisku wynikłe z nieprawidłowego wykonania usługi odbioru pozostałości ładunkowych ze statków.

Odbiorcy pozostałości ładunkowych

Ścieki sanitarne

Ścieki wymienione w załączniku IV Konwencji MARPOL 73/78 - ścieki sanitarne

Warunki odbioru

 • Statek morski zdający ścieki sanitarne w porcie Gdańsk musi spełnić następujące warunki:
  • złącze do usuwania ścieków sanitarnych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Prawidle 11 Załącznika IV do Konwencji MARPOL 73/78
  • wydajność pomp statkowych nie może być mniejsza niż 7,5 m3/h
 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
  Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.

Portowe urządzenia odbiorcze

 • odbiór ścieków sanitarnych ze statków odbywa się oznakowanymi wozami asenizacyjnymi podstawianymi pod burtę statku.

Odbiorca ścieków ze statków: Aqua-Port Sp. z o.o.

W ramach opłaty tonażowej, jeśli statek spełni przedstawione wyżej warunki, ZMPG SA zapewnia odbiór następującej ilości ścieków sanitarnych:

Źródło odpadów Jednostka Ilość odpadów
Promy i statki pasażerskie [m3] 1/3 zdanej ilości odpadów
Pozostałe statki [m3] Lokalizacja ostatniego portu zawinięcia
Morze Bałtyckie Morze Północne pozostałe akweny
3,0 6,0 7,0

Opłaty za odbiór dodatkowych ilości ścieków sanitarnych ponad normę ustaloną w powyższej tabeli oraz za odbiór w warunkach specjalnych, określone zostały w tabeli poniżej.Pozostałości z oczyszczania spalin

Pozostałości z oczyszczania spalin wymienione w załączniku VI Konwencji MARPOL 73/78

Warunki odbioru

 • Statek morski zdający pozostałości z oczyszczania spalin w Porcie Gdańsk musi spełnić następujące warunki:
  • odpady w postaci stałej umieszczone w szczelnie zamkniętych oznakowanych workach lub bezzwrotnych pojemnikach
  • odpady w postaci ciekłej  umieszczone w szczelnie zamkniętych bezzwrotnych pojemnikach lub, przy większych ilościach, podane "na burtę" przez pompy statkowe
  W przypadku nie spełnienia w/w warunków ZMPG SA nie zapewnia odbioru pozostałości z oczyszczania spalin.
 • Kapitan statku lub agent w jego imieniu, przed zawinięciem statku do Portu Gdańsk, przekazuje informację o odpadach lub ściekach przeznaczonych do zdania do portowych urządzeń odbiorczych, za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
  Kapitan lub agent statku odpowiadają za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
  • przynajmniej na 24 godz. przed wejściem statku do portu
  • natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli jest ona niedostępna na 24 godz. przed przybyciem do portu
  • najpóźniej w momencie wyjścia z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godz.

Portowe urządzenia odbiorcze

 • odbiór odpadów płynnych ze statków odbywa się oznakowanymi pojazdami podstawianymi pod burtę statku
 • odbiór odpadów stałych odbywa się bezpośrednio ze statku na oznakowany samochód podstawiony pod burtę statku

Odbiorca pozostałości z oczyszczania spalin: Comal Sp. z o.o.

ZMPG SA nie zapewnia odbioru pozostałości z oczyszczania spalin w ramach opłaty tonażowej. Koszty odbioru ww. odpadów ponosi armator statku. Ceny jednostkowe za odbiór odpadów zależne są od charakterystyki oraz rodzaju odpadów.

W tabeli poniżej przedstawione zostały obowiązujące w Porcie Gdańsk opłaty za odbiór wyżej wymienionych odpadów dla statków spełniających przedstawione wyżej warunki oraz za odbiór w warunkach specjalnych.Taryfa opłat dodatkowych i specjalnych pobieranych przez ZMPG SA

l.p. Rodzaj operacji Cena w EUR
Odpady olejowe i ich mieszaniny
1. Odbiór ilości ponadnormatywnych - w postaci ciekłej 21 / m3
2. Odbiór ilości ponadnormatywnych - w postaci stałej 60 / m3
3. Odbiór ze statków nie spełniających warunków odbioru - w postaci ciekłej 30 / m3
4. Odbiór ze statków nie spełniających warunków odbioru - w postaci stałej 70 / m3
Odpady stałe
5. Odbiór ilości ponadnormatywnych 24 / m3
6. Odbiór ze statków nie spełniających warunków odbioru 36 / m3
Ścieki sanitarne
7. Odbiór ilości ponadnormatywnych 10 / m3
8. Odbiór ze statków nie spełniających warunków odbioru 15 / m3
Pozostałości z oczyszczania spalin
9. Odbiór odpadów w postaci stałej 250 / Mg
10. Odbiór odpadów w postaci ciekłej 27 / Mg
Inne opłaty specjalne
11. Odbiór w niedziele i święta - dodatek do ilości odbieranych w ramach opłaty tonażowej 8 / m3
12. Odbiór w niedziele i święta - dodatek do ilości odbieranych w warunkach specjalnych oraz dla ilości ponadnormatywnych (dodatek do stawki podstawowej z poz. 1-6) 12 / m3
13.* Brak gotowości statku do zdania odpadów - płatne za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania 80 / h
14. Dezynfekcja ścieków - dodatek 10 / m3

* Za brak gotowości statku do zdania odpadów uważa się również rezygnację - po wprowadzeniu danych o zdawanych odpadach do formularza w systemie PHICS - z zamówionej wg obowiązującej procedury usługi odbioru odpadów, wpisanej do karty przekazania odpadów jako jedna godzina oczekiwania.
Armator nie zostanie obciążony w/w opłatą w przypadku rezygnacji z usługi odbioru na etapie dokładnego ustalania termin odbioru odpadów ze statku pomiędzy Odbiorcą odpadów a kapitanem statku lub jego agentem.

Uwaga: Zgłoszenie chęci zdania odpadów w Porcie Gdańsk niezgodnie z obowiązującą "Procedurą odbioru" skutkować będzie wykonaniem usługi wg stawek jak za odbiór ze statków nie spełniających warunków odbioru.

Przeliczenie stawek na złote polskie następuje zgodnie z kursem średnim Narodowego Banku Polskiego stosowanym przy rozliczaniu opłat tonażowych (§1 ust. 2 Taryfy opłat portowych ZMPG SA), przy czym dla statków wchodzących do portu na remont lub postój, za datę będącą podstawą ustalenia kursu walut, przyjmuje się dzień zakończenia usługi odbioru odpadów.

 

 
Cofnij