Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Żegluga » Taryfy portowe » Opłaty postojowe

Opłaty portowe

Opłaty postojowe

Woda na statek

Energia elektryczna dla statków

Usługi portowe
 
 

Cennik opłat postojowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

 

Niniejszy cennik określający warunki postoju statków w porcie oraz wysokość opłat postojowych za postój statku ustanowiony został uchwałą Zarządu nr 151/2014 z dnia 30.04.2014 roku zmieniony decyzją Zarządu z dnia 21 marca 2017 roku i stanowi uzupełnienie Taryfy opłat portowych ustanowionej uchwałą Zarządu nr 26/2014 z dnia 29.01.2014 roku.

 

§1

 1. Opłata postojowa w niniejszym cenniku pobierana jest od:
  1. statków, które zgodnie z pisemnym zgłoszeniem wejścia statku do portu złożonym do Głównego Dyspozytora Portu, wchodzą do portu wyłącznie na postój
  2. statków żeglugi morskiej, portowej lub śródlądowej, które korzystały z nabrzeża lub przystani przed upływem 12 godzin przed rozpoczęciem czynności eksploatacyjnych lub handlowych
  3. statków żeglugi morskiej, portowej lub śródlądowej, które korzystają z nabrzeża lub przystani po upływie 4 godzin od zakończenia czynności eksploatacyjnych lub handlowych

 2. Opłata postojowa naliczana jest od GT statku za każdą rozpoczętą dobę postoju i jest stawką netto wyrażoną w EUR.

 3. Przeliczanie stawki na walutę płatności następuje zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu zakończenia użytkowania infrastruktury portowej.

 4. Celem prawidłowego naliczenia opłaty postojowej statek przybywający do portu zobowiązany jest do złożenia Głównemu Dyspozytorowi Portu pisemnego zgłoszenia wejścia lub wyjścia statku do lub z portu zgodnie z zapisami obowiązującymi w "Taryfie opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA".

 5. Celem prawidłowego określenia czasu postoju statku zobowiązuje się przedstawiciela statku do dostarczenia Głównemu Dyspozytorowi Portu dokumentu "Statement of facts".

 6. Każdorazowo, po zgłoszeniu przez armatora lub reprezentującego go agenta wejścia statku do portu, warunki postoju oraz miejsce postoju określa Główny Dyspozytor Portu.

 7. Podstawą do ustalenia wysokości opłaty postojowej jest odpowiednie aktualne międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku lub ważna karta bezpieczeństwa, które zobowiązany jest doręczyć Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk SA kapitan statku lub jego przedstawiciel - agent.

 8. W przypadkach spornych, obowiązującymi są dane statku zawarte w Rejestrze Żeglugowym Lloyd'a.


§2

Ustala się wysokość opłat postojowych dla statków żeglugi morskiej, portowej lub śródlądowej cumujących przy nabrzeżach portowych, z wyłączeniem statków, o których mowa w §3 niniejszego cennika, według następujących stawek naliczanych od GT statku.

Lp.

Typ statku

Czas użytkowania
infrastruktury portowej

Wysokość
opłaty
(EUR/1 GT/doba)

1

Promy i statki pasażersko-towarowe, "ro-ro", samochodowce, pasażerskie

Za czas zajmowania nabrzeża przed upływem
12 godzin przed rozpoczęciem czynności
eksploatacyjnych lub handlowych oraz po 4 godziny po tym czasie

0,01
2 Zbiornikowce, masowce

Za czas zajmowania nabrzeża przed upływem
12 godzin przed rozpoczęciem czynności
eksploatacyjnych lub handlowych oraz po 4 godziny po tym czasie

0,02
3 Pozostałe statki

Za czas zajmowania nabrzeża przed upływem
12 godzin przed rozpoczęciem czynności
eksploatacyjnych lub handlowych oraz po 4 godziny po tym czasie

0,0275


§3

Warunki postoju statku przy nabrzeżu powyżej pięciu dni będą przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA a armatorem lub jego przedstawicielem - agentem.

 

§4

Od statków, które na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności Ustawy o portach i przystaniach morskich, zwolnione są z opłat portowych, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA nie pobiera opłaty postojowej.

 

§5

Niniejszy cennik opłat postojowych obowiązuje od dnia 1.05.2014 r.*


* z wyłączeniem par. 4, który obowiązuje od dnia 1.08.2014 r. oraz par. 1 ust. 1b i par. 2, które obowiązują od dnia 1.05.2017 r.


 

 
Cofnij