Ten materiał pochodzi z serwisu www.portgdansk.pl
Strona znajduje się pod adresem http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/dane-finansowe


Dane finansowe


Kapitał zakładowy: 2 111 630,00 PLN


Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
(w złotych)

  AKTYWA Stan na dzień
31.12.2015 31.12.2016
A. Aktywa trwałe 566 812 702,81 554 909 730,06
B. Aktywa obrotowe 170 696 373,79 268 296 690,33
D. Udziały (akcje) własne 416 252,76 105 556,92
  AKTYWA RAZEM 737 925 329,36 823 311 977,31


  PASYWA Stan na dzień
31.12.2015 31.12.2016
A. Kapitał własny 593 793 996,05 677 353 637,44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 131 333,31 145 958 339,87
  PASYWA RAZEM 737 925 329,36 823 311 977,31

Dane szczegółowe:

[ Adobe Reader ]


www.portgdansk.pl
© Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA