Zarząd Portu »

Nieruchomości do wydzerżawieniaM1. Pomieszczenia magazynowe i biurowe

Lokalizacja:


Gdańsk, ul. Budowniczych Portu Północnego
teren ogólnodostępny

Opis:

Kontakt:
Zespół Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Menedżer Klienta: Bartosz Bloch
Tel.: (+48) 58 737 95 48, (+48) 58 737 92 49
Fax: (+48) 58 737 97 22
____________________________________
ZMPG SA informuje, iż co do zasady oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości lokalowych i budynkowych położonych w granicach Portu Gdańsk nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych w granicach portów i przystani morskich wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody są nieważne.


Budynki i pomieszczenia magazynowe, warsztatowe

Budynki i pomieszczenia biurowe, socjalne

TerenyMapa
Załączniki

Wykaz załączników do umów dzierżawy, najmu, użytkowania nieruchomości ZMPG SA:
 1. Instrukcja ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych ZMPG S.A. - 16.01.2019 r. [dokument PDF, 2,3 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
  - więcej informacji
 2. Regulamin Głównego Dyspozytora Portu - 06.02.2019 r. [dokument PDF, 1,3 MB, Adobe Reader]
  Archiwum
 3. Ogólne zasady dostawy i rozliczeń nośników energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług teleinformatycznych [dokument PDF, 173,8 KB, Adobe Reader]
  - więcej informacji
  Taryfy opłat:
 4. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r.
  - do pobrania w serwisie bip.umgdy.gov.pl
 5. Warunki korzystania ze środowiska dla Dzierżawców nieruchomości zlokalizowanych na terenach należących do ZMPG SA - 18.09.2017 r. [dokument PDF, 156,8 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 6. Wytyczne dotyczące szkód - 06.10.2017 r. [dokument PDF, 149,2 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 7. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury portowej ZMPG SA [dokument PDF, 148,5 KB, Adobe Reader]
 8. Instrukcja dotycząca zasad obrotu towarowego oraz obowiązków zarządzającego, operatora i przedsiębiorcy w Wolnym Obszarze Celnym w Gdańsku [dokument PDF, 117,2 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 9. Zasady wykonywania przez Użytkowników majątku ZMPG S.A. robót inwestycyjnych i budowlanych w obiektach i na nieruchomościach gruntowych - 20.05.2016 r. [dokument PDF, 107,1 KB, Adobe Reader]
  Archiwum
 10. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez ZMPG S.A. - 22.11.2018 r. [dokument PDF, 211 KB, Adobe Reader]
 11. Zestawienie nakładów kontrahenta [archiwum ZIP, 440 KB, 7-Zip]Kontakt

Zespół Współpracy z Kontrahentami ZMPG SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 96 31
Fax: (+48) 58 737 97 22
vCard

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę