Żegluga » Zasady ruchu statków »

Cumowanie

 

Przy cumowaniu statku:

należy użyć motorówki cumowniczej. Właściwości motorówki cumowniczej winny zapewniać bezpieczne i profesjonalne wykonywanie usługi.

Przy cumowaniu (odcumowaniu) do dalb należy używać motorówki cumowniczej bez względu na długość statku i siłę wiatru.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żeglugi ilość cumowników i motorówek cumowniczych ustala Kapitan Portu.

Wszystkie statki o długości 40 m i większej obowiązane są korzystać z pomocy cumowników portowych.

Liczby cumowników do obsługi statków w zależności od jego wielkości określa poniższa tabela:

Manewr Długość statku w metrach
40,00 - 120,00 120,01 - 200,00 Powyżej 200,00
Odcumowanie 1 - 2 2 - 4 5
Zacumowanie 2 - 3 3 - 5 6

W Porcie Gdańsk zabrania się cumowania burta w burtę statków i pływających urządzeń bez zgody kapitana portu. Zabrania się cumowania statku w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Statek obowiązany jest przyjąć lub oddać cumy obsługujących go jednostek taboru pływającego.

Statki zobowiązane do korzystania z pomocy holowników powinny cumować (odcumować) od nabrzeży równolegle przy ograniczeniu używania własnych środków napędu.

Statki stojące przy tym samym nabrzeżu obowiązane są na polecenie kapitanatu portu zmniejszyć odstępy do wskazanych granic.

Zdejmowanie i rzucanie cum z nabrzeża powinno być wykonywane tylko na polecenie kapitana (kierownika) statku. Cumy powinny być zakładane wyłącznie na pachoły lub inne urządzenia do tego przeznaczone, w ten sposób, aby w razie potrzeby każda cuma mogła być łatwo rzucona w dowolnej kolejności. Na cumach muszą być założone tarcze przeciw szczurom.

Cumy obce mogą być zdejmowane tylko w razie pilnej potrzeby, po uprzednim zawiadomieniu kapitana (kierownika) statku, jego zastępcy albo osoby sprawującej dozór na statku i po uzyskaniu od niej zgody. Zdjęte cumy powinny być ponownie założone w sposób prawidłowy natychmiast po ustaniu powodu ich zdjęcia.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę