O Porcie » Infrastruktura »

Zamierzenia rozwojowe


Dynamiczne ożywienie światowej gospodarki morskiej ma ogromny wpływ na intensyfikację działań w obszarze zamierzeń rozwojowych gdańskiego portu. Światowy postęp technologiczny powodujący zmiany w strukturze popytu na surowce i wyroby gotowe, globalizacja światowa, wzrost gospodarczy przekładający się na zmiany w strukturze wymiany handlowej krajów, wydłużanie się łańcuchów dostaw oraz zmiany w zakresie floty handlowej na świecie, nieustannie implikują konieczność dostosowywania infrastruktury portowej do zmieniającego się otoczenia.

W aspekcie nowych wyzwań stawianych portom morskim przez rynek, w 2014 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zakończył opracowywanie "Strategii rozwoju Portu Gdańsk do 2027 roku", będącej dokumentem w pełni kompatybilnym z europejskimi oraz krajowymi strategiami dotyczącymi transportu i portów morskich.

W dzisiejszej dobie porty to nie tylko węzły komunikacyjne łączące transport morski z lądowym, ale kluczowe ogniwa w globalnych łańcuchach dostaw generujące wartość dodaną. To katalizatory rozwoju gospodarczego tak regionalnego, jak i ogólnokrajowego, wokół których tworzone są rozbudowane ośrodki przemysłowe i hurtowo-dystrybucyjne.

Z myślą o takich funkcjach docelowych ośrodka portowego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. od lat skupia swoje wysiłki ukierunkowane na rozbudowie cennej infrastruktury portowej, której zadaniem jest sprostanie oczekiwaniom rynkowym oraz umożliwienie wszystkim użytkownikom tejże infrastruktury aktywizację gospodarczą, rozwój funkcji logistycznych ośrodka, a przez to zbudowanie przewagi konkurencyjnej całego kompleksu portowego.

W Porcie Gdańsk, poza samym zarządem portu wyróżnić można kilka grup podmiotów, których inwestycje przyczyniają się do rozbudowy i wzrostu znaczenia gdańskiego kompleksu portowego. Są nimi Urząd Morski, Gmina Miasta Gdańsk, krajowi zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej oraz inwestorzy prywatni. Szacowana wartość inwestycji zakończonych w roku 2016 i zaplanowanych w Porcie Gdańsk i przewidzianych na okres kolejnych 4 lat, tj. do roku 2020 wynosi blisko 2 miliardy EUR.

Do najważniejszych inwestycji, które realizowane będą w Porcie Gdańsk w najbliższych latach zaliczyć można m.in. rozwój infrastruktury dostępowej do Portu Zewnętrznego od strony wody, który obejmować będzie poszerzenie dotychczasowego toru wodnego w tej części portu, budowę nowych falochronów i obrotnic, które pozwolą sprostać przewidywanemu na kolejne lata wzmożonemu ruchowi statków w Porcie Zewnętrznym. Ta niebagatelna i niezwykle kosztochłonna inwestycja zrealizowana zostanie przez Urząd Morski, przy wsparciu środków unijnych.

Dopełnieniem inwestycji realizowanych przez Urząd Morski będzie poprawa dostępu do Portu Gdańsk od strony dróg śródlądowych. W najbliższych latach kontynuowana będzie przebudowa toru wodnego na Martwej Wiśle oraz budowa nabrzeży wzdłuż Motławy i Martwej Wisły.

Niezwykle istotnym przedsięwzięciem inwestycyjnym będzie również rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Inwestycja przewidziana na lata 2016-2020 realizowana będzie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA przy współudziale środków unijnych i obejmie swoim zakresem m.in. takie nabrzeża jak: Przemysłowe, Obrońców Westerplatte, Obrońców Poczty Polskiej, nabrzeże Oliwskie, Wisłoujście, nabrzeże Mew, Zbożowe i Dworzec Drzewny oraz cały tor wodny Portu Wewnętrznego.
Przygotowywane przedsięwzięcia podporządkowane są celowi strategicznemu jakim jest osiągniecie docelowego kształtu toru wodnego wewnątrzportowego o szerokości 90 m i głębokości 12 m, umożliwiającego sprawną i bezpieczną żeglugę na odcinku od wejścia portowego do obrotnicy zlokalizowanej na wysokości wyspy Ostrów oraz toru wodnego w Kanale Kaszubskim o szerokości 75 m.

Niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju portu miała także inwestycja spółki PKP PLK zakończona w roku 2016, której kontynuacja zaplanowana została na lata kolejne z przewidywanym zakończeniem na rok 2020. Dotychczasowe przedsięwzięcie obejmowało m.in. modernizację linii kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny do stacji Pruszcz Gdański oraz budowę mostu kolejowego będącego najważniejszym elementem infrastruktury kolejowej obecnie wyprowadzającym i doprowadzającym ruch kolejowy do prawobrzeżnej części portu, w tym do Portu Zewnętrznego. Inwestycja ta zwiększyła przepustowość węzła aż sześciokrotnie dając tym samym bazę do stworzenia realnych możliwości obsługi dowozowo-odwozowego ruchu kolejowego w tej części portu.  W latach kolejnych przedsięwzięcia spółki PKP PLK koncentrować się będą na dalszej poprawie dostępu kolejowego do Portu Gdańsk i obejmą modernizację stacji Port Północny, Kanał Kaszubski, ale także stacji Gdańsk Zaspa Towarowa z dostępem do Nabrzeża Wiślanego. Docelowo przedsięwzięcie ma przyczynić się do optymalizacji układu kolejowego względem potrzeb portu oraz jego kontrahentów.

W najbliższym czasookresie, tj. do roku 2020, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA planuje także modernizację i rozbudowę sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym doprowadzającej ruch lądowy do terminali zlokalizowanych w tej części portu. Wspólnie z Gminą Miasta Gdańska ZMPG SA opracowywać będzie także dokumentację projektową i środowiskową dla infrastruktury drogowo-kolejowej dla terenów na zapleczu Nabrzeży: Dworzec Drzewny i Przemysłowe oraz infrastruktury drogowej dotyczącej ulicy Ku Ujściu. Projekt stanowić będzie dopełnienie względem inwestycji PKP PLK w dostępową infrastrukturę kolejową do portu oraz przedsięwzięć Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie rozwoju dostępowej infrastruktury drogowej do portu.

Nie bez znaczenia dla przyszłości kompleksu portowego pozostają także inwestycje realizowane przez kapitał prywatny. Wśród tego typu przedsięwzięć do najważniejszych zalicza się m.in. realizację drugiego etapu budowy terminalu naftowego - bazy PERN o łącznej docelowej pojemności rzędu 700 tys. m3. To jedno z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
I etap inwestycji zakończony na przełomie roku 2015/2016 obejmował budowę 6 zbiorników na ropę naftową. Po wybudowaniu II etapu Terminal Naftowy podwoi posiadane zdolności magazynowania ropy naftowej pozwalając na separację różnych gatunków ropy oraz jej blendowanie wg. zapotrzebowania klientów PERN SA.

Innym ważnym dla przyszłości portu przedsięwzięciem będzie budowa głębokowodnego terminalu  spółki OT Logistics, z którą w roku 2015 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zawarł umowę na 30-letnią dzierżawę terenów zlokalizowanych w Porcie Zewętrznym nieopodal terminalu DCT. Do roku 2018/2019 inwestor planuje uruchomić pierwszy etap swojej inwestycji jakim jest Głębokowodny Terminal Masowy do obsługi głównie zbóż i pasz o łącznej zdolności przeładunkowej wynoszącej 4 miliony ton.

Nie bez znaczenia dla przyszłości gdańskiego kompleksu portowego oraz dla rozwoju jego funkcji przemysłowych, jest także dalsza rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu DCT Gdańsk. Inwestycja o docelowej powierzchni magazynów rzędu 500 000 m2 stanowić będzie obszerny, bo zlokalizowany na obszarze przeszło 100 ha kompleks doskonale skomunikowany zarówno od strony lądu, jak i wody, a to za pośrednictwem terminalu DCT, zapewniający możliwość ulokowania na przylegających do portu terenach, działalności logistycznej generującej w porcie wartość dodaną.

Z uwagi na to, że wyżej opisane projekty wyczerpują lądowe możliwości przestrzennego rozwoju infrastruktury nabrzeżowej wzdłuż linii brzegowej w granicach administracyjnych portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w najbliższych latach koncentrować się będzie także nad opracowaniem koncepcji rozwoju kolejnej głębokowodnej części portu w kierunku wód Zatoki Gdańskiej. Prace koncepcyjne zaplanowane na lata 2015-2018, służyć będą zweryfikowaniu założeń strategicznych w zakresie możliwości przestrzennego zagospodarowania wód zatoki poprzez jej zalądowienie i budowę pirsów oraz zbadaniu zawartych w strategii prognoz rynkowych. Realizacja projektu poprzedzona stosowną fazą dokumentacyjną przewidziana jest po 2020 roku.
Koncepcja budowy nowej głębokowodnej części portu zwana roboczo budową Portu Zewnętrznego, alternatywnie Portu Centralnego to projekt, który docelowo zapewni dalszy rozwój potencjału przeładunkowego Portu Gdańsk i stworzy realne możliwości przeobrażenia go w jeden z kluczowych nowoczesnych portów V generacji.

Wszystkie opisane inwestycje to projekty infrastrukturalne wpisujące się w działalność portową przyjętą w planach strategicznych na kolejne lata. To przedsięwzięcia obejmujące niezwykle szeroki zakres prac i bogate spektrum projektów, w które zaangażowanych jest szereg podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych. To plan działania, który pozwoli w przyszłości przeobrazić Port Gdańsk w jeden z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych kompleksów portowych tej części Europy. Przyjęte zamierzenia rozwojowe stanowić będą również realny krok w kierunku ustanowienia Portu Gdańsk efektywnym węzłem logistycznym obsługującym nie tylko krajowy rynek towarowy, ale także pełniącym rolę skutecznego ogniwa w zakresie obsługi tranzytowej względem naturalnego zaplecza portu.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę